2006-2009

Et par noter fra DMF:

  • DMFs medlemsblad, Matilde, blev nedlagt 2023 efter jubilæumsnummeret 57.
  • I september 2023 blev nationalkomiteen lagt ind som en underside af DMFs hjemmeside, da den tidligere server siderne lå på skulle nedlægges. URLen http://nationalkomite.mathematics.dk vil linke til den nye URL hos https://mathematics.dk.
  • DMF hjemmeside hostes af Aarhus Universitet. Her har man den politik at antale at alle URLer kan køre med https, og derfor ændres alle http URLer automatisk til https. Dette er naturligvis ikke helt korrekt mht de ældre links i teksten herunder. Hvis et link ikke virker, så prøv manuelt at ændre linket fra https: til http:.

Årsberetningerne gengivet på disse sider har været bragt i Dansk Matematisk Forenings medlemsblad, Matilde, og omfatter beretninger siden 2006.

Beretning fra Nationalkomiteen for matematik for året 2009

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU), og den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har i 2009 haft følgende sammensætning: Henning Haahr Andersen, Christian Berg (formand), Morten Brøns, Hans Christian Hansen, Mikael Rørdam (sekretær), Michael Sørensen og Bent Ørsted.

Nationalkomiteen har en hjemmeside http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra DMF.

Medlemskabet af de internationale faglige unioner som IMU ligger formelt i Videnskabernes Selskab, som nedsætter nationalkomiteer efter indstilling fra diverse foreninger, f.eks. DMF.

IMU’s medlemslande er inddelt i 5 grupper I-V. Store lande som USA og Frankrig er medlem i gruppe V, Sverige er medlem i gruppe IV, Finland og Norge er medlem i gruppe III, medens Danmark er i gruppe II og Island i gruppe I. Tallet angiver hvor mange delegerede landet kan sende til generalforsamlingen og dermed hvor mange stemmer landet har. Kontingentets størrelse udregnes efter formlen F(G)U, hvor G er gruppen, F(G) er en faktor og U er en enhed i Schweizer Franc. For 2009 er U=1528 CHF og F(II)=2, F(III)=4. Hvis Danmark skal skifte fra gruppe II til III betyder det altså en fordobling af kontingentet. Flere detaljer kan findes på IMU’s hjemmeside http://www.mathunion.org.

I 2009 er Finland rykket op fra gruppe II til III efter ansøgning. Endvidere er Thailand blevet associeret medlem, hvilket betyder at Thailand får information om arbejdet i IMU uden at betale kontingent og uden at have stemmeret. Endelig er African Mathematical Union blevet affilieret medlem af IMU ligesom European Mathematical Society er det. Disse beslutninger har været til afstemning i nationalkomiteerne, hvor Danmark har stemt for.

Planlægningen af ICM (International Congress of Mathematicians) 2010 i Hyderabad i Indien 19.-27. august 2010 kan følges på hjemmesiden www.icm2010.org.in. Her kan bl. a. ses, hvem der er inviterede foredragsholdere.

Christian Berg, formand

Beretning fra Nationalkomiteen for matematik for året 2008

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU), og den orienterer Dansk Matematisk Forenings medlemmer gennem medlemsbladet MATILDE.

Nationalkomiteen har nu en hjemmeside: http://nationalkomite.mathematics.dk med link fra DMF.

Nationalkomiteens sammensætning er uændret siden sidste år, idet Christian Berg, Mikael Rørdam og Michael Sørensen er genvalgt for perioden 2008-2012.

I 2008 er Columbia blevet optaget som medlem af IMU i gruppe I og Norge er rykket op fra gruppe II til III. Endvidere er Kenya blevet associeret medlem, hvilket betyder Kenya får information om arbejdet i IMU uden at betale kontingent og uden at have stemmeret.

IMU arbejder på planlægningen af ICM (International Congress of Mathematicians) 2010 i Hyderabad i Indien, se http://www.icm2010.org.in og postere kan findes på adressen www.mathunion.org/activities/icm/icm-2010/poster/ (siden findes ikke med /Red, 2024).

Henrik W. Lenstra er udpeget som formand for programkomiteen, som skal udvælge talere i de forskellige videnskabelige sektioner. IMU’s nomineringskomite, der har til opgave at forberede valgene ved IMU’s generalforsamling i Bangalore August 2010 umiddelbart før ICM, består af IMU-præsident Laszlo Lovasz og den af ham valgte formand David Mumford. Derudover er udvalgt 3 medlemmer ved lodtrækning blandt forslag indsendt fra medlemslandene. Fra lande i gruppe I og II blev Anthony Afuwape fra Nigeria valgt, fra lande i gruppe III og IV blev Ian Sloan fra Australien valgt og endelig blev Nigel Hitchin fra England valgt som repræsentant fra gruppe V lande.Fra Danmark (gruppe II) havde vi i nationalkomiteen foreslået Mikael Rørdam, som desværre ikke blev valgt.

Der foreligger 3 forslag til afholdelse af ICM201:

  • Montreal, Canada
  • Rio de Janeiro, Brazil
  • Seoul, Republic of Korea

Den formelle beslutning om stedet tages på generalforsamlingen i 2010.

Christian Berg, formand

Beretning for 2007 om arbejdet i Nationalkomiteen for matematik

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU) og har i 2007 haft følgende sammensætning: Henning Haahr Andersen, Christian Berg (formand), Morten Brøns, Hans Christian Hansen, Mikael Rørdam (sekretær), Michael Sørensen og Bent Ørsted.

Medlemskabet af de internationale faglige unioner som IMU ligger formelt i Videnskabernes Selskab, som nedsætter nationalkomiteer efter indstilling fra diverse foreninger, bl.a. DMF. Det er planlagt at oprette hjemmesider for nationalkomiteerne og vi regner med at vores komite får sin hjemmeside i løbet af foråret.

IMU’s medlemslande er inddelt i 5 grupper I-V. Store lande som USA og Frankrig er medlem i gruppe V, Danmark og Finland er medlem i gruppe II og Sverige i gruppe IV. Tallet angiver hvor mange delegerede landet kan sende til generalforsamlingen og dermed hvor mange stemmer landet har. Kontingentets størrelse udregnes efter formlen F(G)U, hvor G er gruppen, F(G) er en faktor og U er en enhed i Schweizer Franc. For 2008 er U = 1.455 CHF. Faktorerne F(G) er fastsat til F(I) = 1, F(II) = 2, men derefter er der en progression F(III) = 4, F(IV) = 8, F(V) = 12.

Iran og Korea er i 2007 rykket op fra gruppe II til henholdsvis gruppe III og IV. Nationalkomiteen har stemt for disse forslag. Efter afstemning i begyndelsen af 2008 er Norge rykket op fra gruppe II til III, og det må give anledning til overvejelse om Danmark skal forblive i gruppe II eller søge om flytning til gruppe III. Det vil i givet fald betyde en fordobling af vores kontingent fra cirka DKK 13.500 i 2008 til 27.000. I øjeblikket dækkes vores kontingent og en række andre naturvidenskabelige fags kontingenter via en bevilling fra FNU til Videnskabernes Selskab, som sørger for det praktiske. Det sundhedsvidenskabelige forskningsråd har for et par år siden besluttet ikke at betale kontingenter for medlemskab af de internationale unioner, og overladt det til de faglige miljøer. Hvis noget sådant også sker i FNU, må finansieringen findes andetsteds. Det vil være en ikke ubetydelig udgift for DMF, hvis den skal påtage sig opgaven. Derfor skal vi tænke os godt om før vi beslutter os til at søge om opgradering. Der henvises til IMU’s hjemmeside, http://www.mathunion.org/ for yderligere information om medlemslandenes fordeling på grupper.

I 2007 har IMU optaget Ecuador og Kyrgyzstan som associerede medlemmer. Det betyder at de får information om arbejdet i IMU, men betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret.

Den næste ICMI konference (International Commission on Mathematical Instruction) finder sted i Monterrey, Mexico i juli 2008. Som forberedelse af ICMI’s generalforsamling i forbindelse med konferencen blev nationalkomiteerne af IMU bedt om at indstille kandidater til diverse poster. Vi valgte at indstille Tine Wedege til ICMI’s nomineringskomite, der som formand har Jeremy Kilpatrick, USA. Der blev trukket lod blandt de indstillede fra nationalkomiteerne. Valget faldt på Attia Ashour (Egypten) og Evgenia Sendova (Bulgarien), så Tine kom desværre ikke på banen i denne omgang. Nomineringskomiteen har til opgave at forberede valget af ICMI’s kommende Executive Committee.

En væsentlig del af IMU’s arbejde er planlægningen af de internationale matematiker kongresser ICM (International Congress of Mathematicians), der finder sted hvert fjerde år, og ved samme lejlighed afholdes IMU’s generalforsamling. Som meddelt sidste år finder næste ICM sted i 2010 i Hyderabad i Indien. Som led i planlægningen af det videnskabelige program er Hendrik Lenstra blevet formand for Program Committee. Han skal sammen med en række chairmen for de forskellige hovedområder i gang med at overveje, hvem der skal inviteres som foredragsholdere.

Christian Berg, formand

Beretning 2006 om Nationalkomiteen for matematik

Nationalkomiteen for matematik har konstitueret sig den 22. november 2006 med Christian Berg som formand og Mikael Rørdam som sekretær, idet Ib Madsen og Hans Jørgen Munkholm har ønsket at udtræde. Som nye medlemmer er udpeget Henning Haahr Andersen (KDVS), Bent Ørsted (DMF), Morten Brøns (DCAMM) og Hans Christian Hansen (DMUK).

Nationalkomiteen er bindeleddet mellem dansk matematik og Den Internationale Matematiske Union (IMU), som afholdt den internationale matematiker kongres i Madrid, August 2006. Som danske delegerede ved IMU’s generalforsamling i Santiago de Compostella i weekenden inden ICM2006 deltog Christian Berg og Hans Jørgen Munkholm. Nationalkomiteen orienterer DMF’s medlemmer gennem medlemsbladet MATILDE.

På generalforsamlingen blev det bl.a.vedtaget at give ICMI (International Commission on Mathematical Instruction) større selvstændighed i forhold til IMU ved at ICMI’s eksekutiv komite i fremtiden vil blive valgt på ICMI’s egen generalforsamling.

Hans Christian Hansen er dansk repræsentant i ICMI.

Kirsti Andersen er ex-officio medlem af eksekutivkomiteen for International Commission on the History of Mathematics (ICHM), hvis danske repræsentant er Jesper Lützen.

Christian Berg, formand