VEDTÆGT

FOR DEN DANSKE NATIONALKOMITÉ FOR MATEMATIK

§1 Formål

Den Danske Nationalkomité for Matematik administrerer det danske medlemskab af Den Internationale Matematiske Union (IMU) og virker som koordinerende organ for danske matematikeres fællesanliggender, især i relation til internationalt samarbejde.

§2 Medlemmer

Nationalkomitéen nedsættes af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (som tilknyttet organisation af IMU) med tilslutning fra Forskningsrådet for Natur og Univers. Medlemmer udpeges af faglige organisationer indenfor området matematik efter følgende regler:

Matematikundervisningskommissionen 1 medlem
Dansk Selskab for Teoretisk Statistik 1 medlem
Dansk Center for Anvendt Matematik og Mekanik 1 medlem
Dansk Matematisk Forening 2 medlemmer
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 2 medlemmer

Valget gælder for 4 år med mulighed for genvalg, dog kan ingen vælges efter det fyldte 70. år. Medlemmet udpeget af Selskabet for Teoretisk Statistik samt det ene af medlemmerne udpeget af henholdsvis Matematisk Forening og Videnskabernes Selskab er på valg i år 4n. De øvrige fire medlemmer er på valg i år 4n+2. Ved indtrædende ledighed udpeger den pågældende faglige organisation et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

§3 Møder

Nationalkomitéen indkaldes af formanden til møde hvert år, hvor blandt andet følgende punkter behandles:

  1. Formanden aflægger beretning om Komitéens virksomhed i det forløbne år.
  2. Formanden fremlægger budget for det kommende år.
  3. (Kun på lige årstal). Valg af formand og sekretær.
  4. (Kun på lige årstal). Udpegning af repræsentant til den danske Komité under International Council of Scientific Unions.
  5. Eventuelt.

Ekstraordinære møder skal indkaldes når formanden eller to medlemmer finder det fornødent.

§4 Løbende Forretninger

Formanden og sekretæren varetager de løbende forretninger i Nationalkomitéen og drager omsorg for,

  • at beretning og budget for Komitéens virksomhed indsendes til Videnskabernes Selskab,
  • at Komitéen udpeger delegerede til IMU’s generalforsamling,
  • at danske matematikere på passende måde orienteres om IMU’s afgørelser og anbefalinger vedrørende emner indenfor området matematik og dens anvendelser.

§5 Beslutninger

En sag på dagsordenen kan afgøres på et ordinært eller et ekstraordinært møde i Nationalkomitéen.

Endvidere kan afgørelse træffes ved at formanden udsender forslag til beslutning til hvert enkelt medlem. Såfremt et medlem tilkendegiver ikke at kunne godtage forslaget, foranlediger formanden sagen behandlet på et møde i Komitéen.