Vedtægter for Dansk Matematisk Forening

Vedtaget den 8. oktober 1873

Sidst revideret den 8. september 2021

§1

Foreningens navn er Dansk Matematisk Forening; på engelsk Danish Mathematical Society. Dens formål er at virke til gavn for forskning og undervisning i matematik.

Formålet søges hovedsagelig nået gennem

  1. regelmæssige møder med foredrag og diskussion,
  2. publikationsvirksomhed,
  3. samarbejde med andre faglige foreninger i indland og udland.

§2

Som ordinære medlemmer af foreningen kan optages matematikere og andre matematikinteresserede, der støtter foreningens formål. Optagelse som medlem sker efter anmodning til bestyrelsen.

Udlændinge kan optages efter samme regel. (Se tillige paragraf 4.)

Et medlem kan kun ekskluderes, når bestyrelsen fremsætter forslag herom, og dette vedtages af en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§3

Det årlige medlemsbidrag fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan fastsætte lavere medlemsbidrag for eksempelvis studerende og pensionister.

§4

Foreningen kan indgå gensidige aftaler med udenlandske matematiske foreninger om optagelse af medlemmer på særlige vilkår, herunder reduceret medlemsbidrag.

§5

Forslag om optagelse af æresmedlemmer kan kun fremsættes af bestyrelsen. Optagelsen sker ved en generalforsamling og kræver 3/4 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer er fritaget for at betale medlemsbidrag og får tilsendt foreningens publikationer.

§6

Bestyrelsen består af en formand, en sekretær, der tillige er næstformand, en kasserer samt endnu to til fire medlemmer.

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens løbende anliggender. Det påhviler den at forberede foreningens møder og udføre de der tagne beslutninger. Foreningen forpligtes ved formandens, subsidiært ved to af bestyrelsesmedlemmernes underskrifter.

Foreningens regnskab revideres årligt af to revisorer.

§7

Bestyrelsen og revisorerne vælges for et tidsrum af to år af en ordinær generalforsamling. Valg finder sted i år med lige årstal. Bestyrelsens medlemmer og revisorerne kan genvælges.

Bestyrelsens medlemmer kan højst genvælges for tre på hinanden følgende perioder, formanden dog kun for én periode.

Eventuelle suppleringsvalg foretages af en generalforsamling.

§8

Foreningens møder indvarsles af bestyrelsen ved tilsigelse til hvert enkelt medlem med mindst fire dages varsel. Til ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger kræves dog otte dages varsel. Tilsigelsen skal indeholde tydelig angivelse af forhandlingsgenstanden.

Over det på møderne og generalforsamlingerne passerede føres en protokol. Protokollen for en generalforsamling underskrives af dennes dirigent.

Hvor ikke andet er bestemt i disse love, træffes alle afgørelser ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, således at ved stemmelighed den præsiderendes stemme gør udslaget. Berettigede til at deltage i en afstemning er kun medlemmer, der personligt er til stede ved mødet.

Om anliggender, der ikke har været omtalt i tilsigelsen til vedkommende møde, kan ingen afgørelse træffes på dette møde.

§9

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Den årlige ordinære generalforsamling holdes snarest muligt efter 1. januar. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen efter dennes skøn eller efter skriftligt forlangende af mindst 10 af foreningens medlemmer.

På den ordinære generalforsamling behandles bl.a. følgende:

  1. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed.
  2. Kassereren forelægger til godkendelse regnskabet for det sidst forløbne regnskabsår, forsynet med revisorernes påtegninger, og foreslår et budget for det kommende år.
  3. Eventuelle valg af bestyrelse, revisorer, redaktører m.v.

Regnskabet skal være tilgænge-ligt for medlemmerne mindst en uge forinden generalforsamlingen.

§10

Til forandring af disse vedtægter kræves, at forslag desangående efter at være vedtaget på et møde tilstilles hvert enkelt medlem og vedtages uforandret på den næstfølgende generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved eventuel opløsning af foreningen benyttes samme fremgangsmåde. Generalforsamlingen skal i så fald træffe bestemmelse om anvendelsen af foreningens ejendele under behørigt hensyn til foreningens formål.